Media 'Stormy Monday' Slash, Edgar Winter, Jimmy Vivino, Butch Trucks live